MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen  formar professionals amb uns coneixements amplis en ciència i tecnologies aeroespacials, així com en vehicles aeroespacials, sistemes de propulsió aeroespacials, infraestructures aeroportuàries i d’aeronavegació, i sistemes de transport aeri i de gestió del trànsit aeri, tenint en compte l’estudi de l’impacte social i mediambiental dels projectes i les solucions tècniques.

El grau forma part d'un programa combinat amb el Màster d'Enginyeria Aeronàutica, que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer aeronàutic i que permet a l'estudiant obtenir els dos títols en un temps més curt.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

5,5 anys (330 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

12,858

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 12,712
 • 2022-23: 12,642
 • 2021-22: 12,790
 • 2020-21: 12,586
 • 2019-20: 12,194
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 12,654
 • 2022-23: 12,642
 • 2021-22: 12,790
 • 2020-21: 12,572
 • 2019-20: 12,110
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2024-25

248 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química, així com de matèries més instrumentals vinculades a la representació gràfica i a la informàtica. És recomanable que tinguin aptituds creatives i interès per la ciència i la tecnologia. Donades les característiques particulars del sector aeroespacial, també és aconsellable que tinguin una orientació cap a la internacionalització i els idiomes.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar els 60 crèdits del primer curs en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Estudis relacionats