MENU
CA|ES
USER

Accedir a un CFGM

Pàgines vinculades

Mostra els CFGM que registren millors indicadors de demanda i ocupació...

Et pot interessar

Canvis en les vies d'accés i els criteris de prioritat

Les vies d'accés, la reserva de places associada a cada via i els criteris de prioritat en l'admissió s'han modificat arran d'un decret estatal que afectarà la preinscripció de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) per al curs 2024-2025.


La nova norma


El Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, que desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional, introdueix canvis en els percentatges reservats per a cadascuna de les vies d'accés i en els criteris de prioritat que s'aplicaran en l'admissió a CFGM en cas que la demanda superi l'oferta de places.

Encara no s'ha fet pública la informació sobre com afectaran aquests nous criteris en el procés de preinscripció de CFGM de Catalunya, d'acord amb l'adequació en faci el Departament d'Educació.

 


Dos períodes de preinscripció el 2023; el primer a l'abril


El primer període de preinscripció de CFGM per al curs 2023-2024 va ser del 12 al 18 d'abril per als alumnes amb continuïtat d'escolarització, entre els quals es comptaven els que estaven cursant 4t d'ESO i els de 1r de Batxillerat que volien reconduir el seu itinerari formatiu.

Dins del primer període, entre el 12 i el 18 d'abril del 2023, a banda dels estudiants que estaven cursant 4t d'ESO o 1r de batxillerat, també van poder presentar la sol·licitud:

  • Aquells que estaven cursant o havien cursat el Graduat d'Educació Secundària Obligatòria (GESO) en una escola d'adults; els que provenien d'un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) o de la Formació Professional Bàsica, i els que estaven cursant o havien cursat un Cicle Formatiu de Grau Bàsic.
  • L'alumnat que hagués cursat o estigués cursant un Programa de Formació i Inserció (PFI), el Curs de formació per a l'accés a CFGM (CAM), el que hagués superat o estigués inscrit a la Prova d'accés a CFGM i el que tingués altres requisits d'accés i que durant aquest 2023 complís, com a màxim, 18 anys.

Segon període de preinscripció 2023 al maig


Del 9 al 15 de maig es va obrir un nou període de preinscripció per a la resta de l'alumnat, en el qual va poder participar:

  • El que hagués obtingut el graduat d'ESO l'any anterior o que estigués cursant 4t d'ESO o 1r de Batxillerat i que no hagués participat en el procés de preinscripció anterior o no hi hagués estat admès.
  • El que hagués superat un PQPI o un programa d'FP Bàsica o que hagués superat o estigués cursant un Cicle Formatiu de Grau Bàsic i que no hagués participat en el procés anterior o no hi hagués estat admès.
  • El que hagués cursat o estigués cursant un PFI o el CAM, o que hagués superat o estigués inscrit a la Prova d'accés a CFGM o tingués altres requisits d'accés i fos major de 18 anys, i també els menors de 18 anys o que compleixin els 18 durant el 2023, que no haguessin participat en el procés anterior o no hi haguessin estat admesos.
  • L'alumnat no esmentat en cap dels apartats anteriors que tingués els requisits d'accés fixats per la normativa però que no reunís les condicions per presentar la sol·licitud en el període reservat per a l'alumnat amb continuïtat d'escolartizació.

Explora