MENU
CA|ES
USER

L'accés a CFGS

Pàgines vinculades

Els CFGS amb els millors indicadors...

Et pot interessar

La preinscripció: del 24 al 30 de maig

La preinscripció a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), que s'haurà de fer entre el 24 i el 30 de maig, ve marcada per canvis substancials: la nota primarà per davant de l'ordre de prelació de les opcions en l'assignació de places, la reserva de les quals augmenta per als estudiants procedents de Cicles de Grau Mitjà (CFGM) en detriment dels de Batxillerat.


La nota primarà en l'assignació de plaça

Molts dels canvis han hagut de ser introduïts a partir del nou decret d’ordenació de la Formació Professional aprovat pel ministeri d’Educació el juliol passat, que modifica les vies d’accés, la reserva de places i els criteris de prioritat en l’assignació.

La qualificació obtinguda en els estudis de procedència tindrà prioritat en l’assignació de les places dins de cada via d'accés, per davant de l’odre de prelació que l’alumne hagi establert en la sol·licitud de preinscripció.

Això comportarà que un estudiant que en la sol·licitud hagi introduït un cicle determinat en un ordre de petició inferior al d'un altre estudiant, pugui acabar accedint a l'estudi si té millor nota que aquest.

Creix la reserva de places per a alumnat de CFGM

El percentatge de places reservades per a l'alumnat de Batxillerat serà del 44% (enfront del 60% que hi havia fins ara), mentre que la reserva per als que provenen d'un CFGM augmenta del 20% al 36%.

En ambdós casos, tindran prioritat els estudiants que hagin acabat els estudis el 2022, el 2023 i el 2024.

El 15% de les places es reserven per als que provinguin de la prova d'accés, del curs de formació preparatori per accedir a un CFGS, els que tinguin un títol de CFGM d'arts plàstiques i disseny, els que hagin aprovat la Selectivitat o els titulats universitaris.

El 5%, per als titulats en un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

I un 5% més per als alumnes que accedeixin per la via dels certificats de professionalitat.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que corresponen, les vacants es reparteixen entre altres vies de forma proporcional.

Quan hi hagi prioritat en l'accés la nota es multiplicarà per 1,7

Un cop diferenciades les sol·licituds en funció dels estudis previs cursats i del curs acadèmic en què s'han finalitzat, en aquells cicles on la demanda superi l'oferta de places les sol·icituds s'ordenaran per nota d'accés.

La nota d'accés és la qualificació del Batxillerat o del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) que s'al·lega per accedir a un cicle superior, però si l'alumnat prové del Batxillerat i ha cursat una modalitat prioritària per accedir al títol que vol cursar, o bé prové d'un CFGM de la mateixa família professional o d'una família afí al CFGS on vol accedir, llavors la seva nota d'accés es multiplicarà per 1,7.

En aquest enllaç es poden consultar les afinitats entre famílies professionals que estableixen la prioritat en l'accés a CFGS:https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/afinitat-families-professionals/

I en aquest altre es mostren les modalitats de Batxillerat prioritàries per accedir als diferents cicles de grau superior: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/prioritat-admissio-fp-gs/

Dos períodes de matrícula

Hi haurà dos períodes de matriculació. 

L'11 de juliol es publicarà la primera assignació de places, on s'indicarà a cada estudiant la plaça que li ha estat assignada, però en el primer període de matrícula, que serà del 15 al 18 de juliol, només es matricularan aquells als quals se'ls hagi assignat la seva primera opció.

La segona assignació de places es publicarà el 30 de juliol. En aquesta segona assignació, si han quedat places vacants de la primera matrícula, els estudiants podran millorar la plaça obtinguda en la primera assignació i s'hauran de matricular entre el 2 i el 6 de setembre.

Gestió de places vacants al setembre

El 12 de setembre s'obrirà un nou procés per gestionar les places vacants en què podran participar aquells que no hagin obtingut plaça en la preinscripció o els que no hagin presentat la sol·licitud al maig.

El termini per ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció realitzada al maig, la correcció de la qualficació al·legada i la presentació de noves sol·licituds serà del 12 al 16 de setembre.

Explora